İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi Tarım Uygulamaları Mevzuatları

Ýyi Tarým Uygulamalarý (ÝTU), gerek kaliteli ve verimli bir tarýmsal üretim gerekse güvenli gýda tüketimi açýsýndan oldukça önemlidir. ÎTU ile üreticilerimizin kazancý ve rekabet gücü artacaðý gibi tüketicilerin saðlýðý da korunmuþ olacaktýr.

KARAR AÞAMASINDA RÝSK DEÐERLENDÝRMESÝ YAPINIZ!...
Ýyi Tarým Uygulamalarý, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aþamalarýný kapsar. Karar vermeden önce üretim alanýnda daha önce yetiþtirilen ürün veya tarýmsal faaliyetler bilinmeli, insan saðlýðý ve çevreye olan etkileri deðerlendirilmeli, kontrol altýna alýnamayacak riskler söz konusu ise bu alanlar iyi Tarým Uygulamalarýnda kullanýlmamalýdýr.
Üreticiler, üretim kararýný vermeden önce risk deðerlendirilmesi yapmalýdýr. Risk deðerlendirilmesi; toprak tipi, erozyon, taban suyu seviyesi ve kalitesi, sürdürülebilir su kaynaklarýnýn varlýðý, arazinin ilk kullanýmý, parazit ve diðer asalaklarla bulaþýk olmasý ve bitiþik alanlara etkisi gözönünde tutularak yapýlmalýdýr. Toprak saðlýðýnýn korunmasý, tarým ilaçlarýna baðýmlýlýðýn azaltýlmasý ve bitki saðlýðýnýn maksimum düzeyde saðlanabilmesi için dönüþümlü üretim yapmalýdýr.

ÜRETÝME BAÞLAMADAN ÖNCE YETKÝLÝ KURULUÞLARA BAÞVURUNUZ!...
Ýyi Tarým yapmaya karar verdikten sonra gerekli prosedürü yerine getirmek üzere yapýlacak ilk iþ, ÝTU konusunda yetkilendirilmiþ kuruluþlara baþvurarak üretim sürecinin kayýt altýna alýnmasýný saðlamaktýr.

ÝZLENEBÝLÝRLÝK VE KAYIT TUTMA, ÜRÜNÜN BELGELENMESÝ ÝÇÝN ÞARTTIR!...
Üretim sýrasýnda yapýlan bütün iþlemler çifçiler tarafýndan kayýt altýna alýnmalý ve daha sonra yapýlacak kontroller için saklý tutulmalýdýr. Bu kayýtlarda; ürün çeþidi, ürünün bulunduðu coðrafi bölge, gübre uygulama zamaný, uygulama nedeni, teknik izin, kullanýlan kimyasalýn ticaret ismi ve miktarý, uygulama aleti, operatörün ismi ve uygulama zamanýndan kaç günsonra hasat yapýlmasý gerektiði, sulama zamaný, yöntemi ve miktarý gibi bilgileri içermelidir.

ÜRETÝMDE DÝKKAT EDÝLECEK TEMEL HUSUSLAR
Topraðýn iþlenmesinde, erozyonu azaltacak ve topraðýn fiziksel yapýsýný koruyacak teknikler kullanýlmalý.

Seçilen çeþitler virüsten ari, hastalýk ve zararlýlara karþý dayanýklý olmalý.

Kaliteli tohum, fide veya fidan kullanýlmalý

Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanýmý için toprak analizleri yýlda en az bir defa, yaprak analizleri ihtiyaç duyulduðunda yaptýrýlmalý. Gübreleme, toprak yapýsýna göre hangi gübrenin uygun olduðunu belirledikten sonra, bitkinin ihtiyaç duyduðu miktarda ve zamanda yapýlmalýdýr.

Sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanýmý vediðer bütün uygulamalarla ilgili iþlemleri kayýt altýna alýnýz,
Su kaynaklarýný en iyi þekilde deðerlendirilebilecek ve bitkinin ihtiyaç duyacaðý suyu temin edebilecek sulama sistemleri kurulmalý. Sulama için asla atýk su (kanalizasyon suyu) kullanýlmamalýdýr. Risk deðerlendirme esaslarýna bakýlarak, sulama suyu kaynaðý yýlda en az bir kez mikrobiyal, kimyasal ve mineral kirleticiler bakýmýndan analiz ettirilmeli.

Hastalýk ve zararlýlarla mücadele "Entegre Mücadele Teknik Talimatlarý" doðrultusunda öncelikle kültürel tedbirler,mekanik mücadele, biyolojik mücadele veya biyoteknik yöntemler uygulanmalý. Son çare olarak kimyasal mücadele yapýlmalýdýr.

Bütün pestisit uygulamalarý ile ilgili kayýtlar tutulmalý. Pestisit kalýntý analizlerinin sýklýðý, risk deðerlendirmelerine göre yapýlmalý. Maksimum kalýntý limitlerinin aþýlmasý durumunda ise bir acil eylem planý mevcut olmalýdýr.

Ýþletmedeki olasý atýk ürünleri ve kirlilik kaynaklarýný belirtiniz.
Hasat, hijyenik koþullarda yapýlmalý.

Tarým iþletmesindeki bütün olasý atýk ürünler (kaðýt, karton, plastik, ürün kalýntýsý, yað, kaya yünü vb.) ile muhtemel kirlilik kaynaklarý (kimyasallar, yað, yakýt, ses, ýþýk kalýntý, paketleme evinden çýkan akýntýlar) belirtilmelidir.

Tarýmsal kimyasallarý kullanan, taþýyan ve uygulayan iþçilere bu konuda eðitim verilmeli; iþletmede ilk yardým eðitimi alan kiþiler bulunmalýdýr.

Ürününüz, Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan Ýyi Tarým Ürünü Sertifikasý ile belgelendirilir.

ÝTU İLE ÜRETILEN GIDALAR DAIMA TÜKETICININ TERCİH EDECEĞİ ÜRÜNLERDİR.